مزایای کارت نقره ای

 1. ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ راﯾﮕﺎن
 2.  ﮐﺎرواش رﯾﻔﺮش ﻫﻔﺘﻪ اى ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ٪50 
 3.  ﺳﻔﺮ ﺑﺎ آتیه تاکسی تابان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻟﻨﺠﮏ، ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ و زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ راﯾﮕﺎن و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان با ﺗﺨﻔﯿﻒ٪ 30
 4. درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﯿﻂ راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎى ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ
 5. ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از ﺗﺎزه ﻫﺎى ﻓﺮوش در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎﻟﺮﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ
 6. دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ
 7. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ:
  • درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﺨﻔﯿﻒ٪ 45   
  • درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﺨﻔﯿﻒ٪ 35   
  • درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزى ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﺨﻔﯿﻒ٪ 20   
  • درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ٪ 20   
  •  درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده (ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ- ﺟﺮاﺣﻰ-آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ - زاﯾﻤﺎن -دارو - دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑی)  
 8. ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎﻟﺮﯾﺎ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 500 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺸﻮر
 9. ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از دﺳﺮﻫﺎى ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﻰ
 10. تخفیف 20%  ورودی سالن وی آی پی شاندیز گالریا + کیک تولد، هدیه تولد به دارندگان کارت نقره ای
 11.  ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت آراﯾﺸﻰ و زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ رﺳﺘﮕﺎر ﺑﺎ تخفیف 20 %
 12. ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه، ﻓﻨﺠﺎن دوم ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺳﮑﻨﺪ ﮐﺎپ (ﻫﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۱۳-۹ / ﻫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎعت ۱۸-۱۳)
 13. در ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﯾﮏ ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮐﺎﻓﻪ ﺳﮑﻨﺪ ﮐﺎپ
 14. ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻰ در اﺗﺎق وی آی پی، راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﻰ در ﮐﺎﻓﻪ ﺳﮑﻨﺪ ﮐﺎپ
 15. دریافت تخفیف ویزه عضویت 15% + امتیاز و خدمات ویژه در باشگاه ورزشی انرژی