مزایای کارت پلاتین

  1.  پارکینگ رایگان VIP
  2. ﮐﺎرواش ویژه پلاتین گالریا
  3. ﺳﻔﺮ ﺑﺎ آتیه تاکسی تابان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻟﻨﺠﮏ، ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ و زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ راﯾﮕﺎن سفر به فرودگاه بین المللی بصورت رایگان و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ تخفیف ٪ 50
  4. هر ماه دریافت یک بلیت VIP سینما رایگان
  5. اﻟﻮﯾﺖ رزرو ﻣﯿﺰ ﺑﺮاى ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎى وﯾﮋه در ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﺸﻦ ﻫﺎى ﺧﺎص در رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ
  6. تخفیف ٪ 50 ورودی سالن وی آی پی شاندیز گالریا یکبار در سال
  7. صبحانه رایگان رستوران شاندیز گالریا یکبار در ماه
  8. اتاق VIP رستوران روبل یکبار در هر فصل
  9. شام رایگان در رستوران روبل یک بار در ماه
  10. برگزاری تولد در رستوران روبل بصورت رایگان